21 նոյեմբերի, հինգշաբթի

Ը-ի ուղղագրությունը

 1. Ընկեր, ընթերցել, ընթանալ, ընտրել բառերով կամ նրանց արմատներով 2-ական բառ կազմիր:                                                                                                                                            Ընկեր ընկկերուհի , ընկերություն ,Ընթերցել ընթերցանություն , ընթերցելի ,Ընթանալ սրընթաց , արագընթացք ,Ընտրել  ընտրություն , ընտրակարգ :
 2. Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր ը տառը: Բառարանի օգնությամբ բացատրիր և սովորիր քեզ անծանոթ բառերը:                                                                                                             Հյուրընկալ, անակնկալ, անընկալելի, ակնբախ, ձկընկիթ, սրընթաց,ճեպընթաց, ինքնըստինքյան, կորնթարդ, մթնկա, հատընտիր, գույնըզգույն, անըստորագիր, հետզըհետե, ակընդետ, խոչընդոտ, անընդմեջ, ակընթարթ, մակընթացություն, մթնշաղ, ազգընտիր, վայրընթաց, զուգընթաց:                                                                                                               ձկընկիթ-Ձկան ձու ինքնըստինքյան-Ինքնին, իր Էությամբ 

Հյուր-նկալ, անակ-նկալ, ան-նկալելի, ակ-նբախ, ձկ-նկիթ, սր-նթաց, ճեպ-նթաց, ինքն-ստինքյան, կոր-նթարդ, մթ-նկա, հատ-նտիր, գույն-զգույն, ան-ստորագիր, հետզ-հետե, ակ-նդետ, խոչ-նդոտ, ան-նդմեջ, ակ-նթարթ, մակ-նթացություն, մթ-նշաղ, ազգ-նտիր, վայր-նթաց, զուգ-նթաց:

3.Լրացրու բաց թողած տառերը:

Աշուն է, զովաշունչ ու պայծառ մի ոսկեփայլ աշուն, ինչպիսին լինում է Արարատյան դաշտում: Ողկույզներով ծանրաբեռնված խաղողի այգիները փայլփլում են խայտաբղետ գույներով: Ծիրանագույն դեղձը, բուրումնավետ սերկևիլները ժպտում են իրենց երփներանգ սաղարթների գրկում: Ամենից գեղեցիկը թերևս արծաթազօծ փշատենին է՝ թավշապատ տերևներով, յուրօրինակ պտղով: Նրանց խիտ շարքերը ձգվում են ընդարձակ այգիների երկայնքով, ասվալտապատ ճանապարհների եզրերով:

 

Հովհ. Թումանյան. «Սասունցի Դավիթ»

Էս դարում Մըսըր անհաղթ ու հզոր
Մըսրա-Մելիքն էր նըստած թագավոր։
Հենց որ իմացավ՝ էլ Մըհեր չըկա,
Վեր կացավ կըռվով Սասունի վըրա։
Ձենով Օհանը ահից սարսափած՝
Թըշնամու առաջն ելավ գըլխաբաց,
Աղաչանք արավ, ընկավ ոտները.
— Դու եղիր, ասավ, մեր գլխի տերը,
Ու քու շըվաքում քանի որ մենք կանք,
Քու ծառան լինենք, քու խարջը միշտ տանք,
Միայն մեր երկիր քարուքանդ չանես
Ու քաղցըր աչքով մեզ մըտիկ անես։
— Չէ՛, ասավ Մելիք, քու ամբողջ ազգով
Անց պիտի կենաս իմ թըրի տակով,
Որ էգուց-էլօր, ինչ էլ որ անեմ,
Ոչ մի սասունցի թուր չառնի իմ դեմ։
Ու գընաց Օհան՝ բոլոր-բովանդակ
Սասունը բերավ, քաշեց թըրի տակ
Մենակ Դավիթը, ինչ արին-չարին,
Մոտ չեկավ դուշման Մելիքի թըրին։
Եկան քաշեցին՝ թե զոռով տանեն,
Թափ տըվավ, մարդկանց գըցեց դես ու դեն,
Փոքրիկ ճըկույթը մի քարի առավ,
Ապառաժ քարից կըրակ դուրս թըռավ։
— Պետք է սպանեմ էս փոքրիկ ծուռին,
Ասավ թագավորն իրեն մեծերին։
— Թագավո՛ր, ասին, դու էսքան հըզոր,
Թըրիդ տակին է ողջ Սասունն էսօր.
Ի՞նչ պետք է անի քեզ մի երեխա,
Թեկուզ իր տեղով հենց կըրակ դառնա։
— Դո՛ւք գիտեք, ասավ Մըսրա թագավոր,
Բայց թե իմ գըլխին փորձանք գա մի օր,
Էս օրը վըկա,
Սըրանից կըգա։

 1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր: Գըլխաբաց-գլուխը բաց , խարջը-ծախս , քարուքանջ-բոլորովին քանդած:
 2. Բացատրիր աղաչանք անել, քաղցր աչքով մտիկ անել, կրակ դառնալ արտահայտությունները: Խնդրել , լավ վերաբերել մարդկանց , զայրանալ:
 3. Վերնագրիր հատվածը: Հզոր Դավրթը
 4. Հատվածը կարդալուց հետո ի՞նչ կարծիք կազմեցիր Մելիքի մասին. ինչպիսի՞ն էր նա, բնութագրիր:
 5. Կազմիր  հարցեր և առաջադրանքներ այս հատվածի վերաբերյալ:                                             1. Ո՛վ էր Մըսրա-մելիքը :                                                                                                                 2.                                                                                                                                                     3.                                                                                                                                                       4.                                                                                                                                                       5.                                                                                                                                                       6.

Մի հրաշալի օր Արա Հակոբյանի հետ

Այսօր դպրոց եկել էր մեր դասարանի Արփիի հայրիկը՝ Արա Հակոբյանը: Արա Հակոբյանի հետ նաև եկել էին նրա օգնականները: Սկզբում նա տաս-տասնհինգ րոպե նկարեց և հետո մենք սկսեցինք նկարել: Մենք նկարում էինք տարվա եղանակները՝ գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ:

74385456_2537284166358198_8416988074445111296_n

English 12.11.2019t.

 1. Մեր քաղաքը ամենալավն է։ Our city is the best.
 2. Կառույցը շատ ընդարձակ է։ The building is very wide.
 3. Ես օգտագործում եմ իմ նոթբուքը։
 4. Լողավազանը շատ ընդարձակ է։
 5. Ես ունեմ շատ դասընկերներ։
 6. Իմ դասընկերները և ես  սովորում ենք տաարբեր առարկաներ։
 7. Իմ դպրոցը կոչվում է Նոր դպրոց։
 8. Իմ դպրոցը կոչվում է Արևելյան դպրոց։
 9. Ես շատ եմ սիրում ճամփորդել։
 10. Իմ դասըբնկերները և ես ճամփորդում ենք մեր ուսուցիչների հետ։

English 11.11.2019t.

I study at “Mkhitar Sebastatsi Educomplex” . It is a big Educomplex which has several schools.  My school is called “Eastern school” or “New School” .  I love my school, because it is one of the best schools in our city. My school building is wide . It has a big outdoor playground . In summer there is also a big swimming- pool where  we can swim. At school we study many different subjects. For each subject there is a special laboratory. We all have our own notebooks and we  use them  during classes for our studies. Our school has its own canteen where we have lunch. Our teachers teach us with great care and patience. We also travel much with our teachers. I like to go to school and I love my school so much.

Սովորում ենք անծանոթ բառերը

to study – սովորել, ուսանել

several – մի քանի

to call- 1․կոչել, 2․զանգել

is called -կոչվում է

Eastern- արևելյան

New նոր

city- քաղաք

building-կառույց

wide- լայն, ընդարձակ

outdoor-դուրս

playground- խաղահրապարակ

swimming-pool- լողավազան

to learn- սովորել

different- տարբեր

subject- առարկա

each – յուրաքանչյուր

own- սեփական

to use- օգտագործել

canteen- ճաշարան

to have lunch- նախաճաշել

to teach- սովորեցնել

care- հոգատարություն

patience- համբերատարություն

classmate- դասընկեր

Вот она какая, школа будущего

Я , мой брат и моя тёта Себастаци. Мой брат учится в 8-ом классе. Я сейчас вам открою один секрет: в будущем в школе все будут работать только компьютерами. В будущем они не будут писать в тетрадях. И некогда не будут читят книги.

Առաջադրնքներ

Մի օր էլ՝ էն գորշ հոնքերը կիտած
Երբ միտք էր անում, երկընքից հանկարծ
Մի հուր-հըրեղեն հայտնվեց քաջին,
Ոտները ամպոտ կանգնեց առաջին։
— Ողջո՜ւյն մեծազոր Սասմա հըսկային.
Քու ձենը հասավ աստծու գահին,
Ու շուտով նա քեզ մի զավակ կըտա։
Բայց լավ իմանաս, լեռների արքա,
Որ օրը որ քեզ ժառանգ է տըվել,
Էն օր կըմեռնեք քու կինն էլ, դու էլ։
— Իր կամքը լինի, ասավ Մհերը.
Մենք մահինն ենք միշտ ու մահը մերը,
Բայց որ աշխարքում ժառանգ ունենանք,
Մենք էլ նըրանով անմեռ կըմընանք։
Հըրեշտակն էստեղ ցոլացավ նորից,
Ու էս երջանիկ ավետման օրից
Երբ ինը ամիս, ինը ժամն անցավ,
Առյուծ-Մըհերը զավակ ունեցավ։
Դավիթ անվանեց իրեն կորյունին,
Կանչեց իր ախպեր Ձենով Օհանին,
Երկիրն ու որդին ավանդեց նըրան,
Ու կինն էլ, ինքն էլ էն օրը մեռան։

1. Առանձնացրու քեզ անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ գտիր բացատրությունը:      Գորշ-մոխրագույն  հոնքերը-ունք կիտած-ունքերը նեխած

2. Առանձնացրու «Հուր-հրեղենի» առաջարկը:
3.Ինչու՞ Մհերը ընդունեց առաջարկը, կարծիքդ հիմնավորիր:
4. Հատվածում առանձնացրու Հուր- հրեղենի,  Մհերի, հեղինակի  խոսքերը.
Հուր-Հրեղեն-
Մհեր-
Հեղինակ-
5. 
1-3-րդ հաստվածները բերանացի սովորոիր

Պատասխանում ենք Տիար Բլեյանի հարցերին

Ի՞նչ լրացումներ ունեք այս ցանկին. առաջարկությունն արեք հիմնավորումներով։

Գրեք-հրապարակեք ձեր հիմնավորումները՝ համապատասխանո՞ւմ  է կրթահամալիրին ձևակերպումներից յուրաքանչյուրը. օրինակ՝ ինչո՞ւ է կրթահամալիրը  մրջնանոց։

Գրեք ձեր նկատառումները՝  ի՞նչ է պետք անել, որ այս ցանկությունները դառնան իրականություն, ո՞ր ուղղությամբ աշխատենք, ի՞նչ փոխենք, լրացնենք, որ, օրինակ՝ կրթահամալիրը, դպրոցը, դասարանը ավելի նման դառնան մրջնանոցի։